Absence of head

Golden Turban
Turban #3
Turban #2
Turban #1
The religious mask
Memory of the head cover
Simon #1